SrbijaSpace logo

Osnivanje DOO preduzeća u Srbiji savremeni izazovi i koraci registracije

 

Osnivanje DOO preduzeća u Srbiji savremeni izazovi i koraci registracije

Sa dolaskom novih poslovnih izazova sa kojima se svet danas suočava, sve je važnije razumeti pravni postupak osnivanja preduzeća sa ograničenom odgovornošću (DOO).

Društvo sa ograničenom odgovornošću ili DOO preduzeće je poslovna struktura u kojoj vlasnici nisu direktno odgovorni za imovinu preduzeća, odnosno vlasnici nisu odgovorni za dugove preduzeća. DOO preduzeća karakteriše i sistem „prolaska kroz oporezivanje“, koji oporezuje samo vlasnike na osnovu njihovog prihoda, a ne i samo preduzeće. Ovim se takođe izbegava „dvostruko oporezivanje“ koje bi se moglo dogoditi van poslovne strukture DOO preduzeća.

Iako se postupci za osnivanje DOO preduzeća mogu razlikovati u zavisnosti od regiona, evo koraka za osnivanje novog preduzeća sa ograničenom odgovornošću u Srbiji.


1. Pokretanje i overa osnivačkog akta


Osnivački akt je vaš prvi korak ka uspostavljanju osnova DOO u Srbiji. To je dokument koji vam je obavezno potreban za otvaranje preduzeća sa ograničenom odgovornošću.

Po definiciji „Akt o osnivanju je opšti pravni akt privrednog društva koji se donosi tokom osnivanja preduzeća, a donosi ga jedan ili više osnivača pomenutog preduzeća“. Njime se uređuje upravljanje preduzećem kao i sva druga pitanja od značaja za poslovanje.


2. Deponovanje početnog kapitala


Početni kapitalni iznos potrebno je položiti pre podnošenja registracije. Ovo polaganje se vrši na privremenom posebnom računu, koji se samostalno gasi nakon što se izvrši registracija u Agenciji za privredne registre i otvori novi račun.

 

3. Podnošenje potrebnih dokumenata za registraciju u Agenciji za privredne registre (dalje: APR); Sledeći dokumenti se moraju dostaviti APR-u u roku od 15 dana od podnošenja osnivačkog akta

 

 • Preuzeta aplikacija za registraciju preduzeća
 • Overen osnivački akt kompanije
 • Kopije ličnih karata partnera
 • Potvrda o uplati banke u iznosu od 4500,00 RSD naknada za registraciju (original)
 • Potvrda banke o uplati od 1000,00 RSD naknade za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta (original)
 • Potvrda banke o polaganju početnog kapitala
 • Odluka o imenovanju ovlašćenog predstavnika (samo ako je isti imenovan posebnom uredbom)
 • Podnošenje prijave za registraciju i čekanje odluke

 

Na osnovu odluke agencije za registraciju, prijava može biti prihvaćena ili odbijena. Agencija je dužna da odbije uz odgovarajuće razloge za odbijanje. Podnosilac zahteva to isto može osporiti.

Treba napomenuti da neuspeh u predaji overene registracije i potrebne dokumentacije u roku od 15 dana od overe može dovesti do dodatne novčane naknade od 6000,00 RSD.

 

4. Žalba na odluku APR-a, ako je prijava odbijena

 

Podnosilac prijave mora da podnese žalbu u roku od 30 dana od odbijanja prijave. Žalba mora da sadrži sledeće detalje-

 • broj i datum rešenja
 • razlozi odbijanja
 • Lični podaci podnosioca žalbe
 • Potpis podnosioca žalbe

 

Potom se aplikacija ponovo procenjuje i možda ponovo usvaja ili odbija navodeći valjane razloge. To se radi u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe.

 

5. Primanje rešenja iz Registra privrednih subjekata

 

Kada je aplikacija konačno prihvaćena, podnosiocu zahteva se dostavlja formalna odluka. Ako podnosilac zahteva sertifikat, isti se može podneti na veb lokaciji APR, gde se popunjava prijava i vrši uplata od 1700,00 RSD.

 

6. Otvaranje računa u banci

 

Tekući račun je neophodan za funkcionisanje novog DOO preduzeća u Srbiji. Ovlašćeni podnosilac zahteva mora da potpiše Ugovor sa bankom po svom izboru. Za postavljanje tekućeg računa potrebni su sledeći dokumenti -

Dokaz za odluku APR u vezi sa registracijom kompanije

Dokazi o identitetu akcionara

Overena OP datoteka za direktora DOO preduzeća - to je datoteka koja sadrži ime, prezime, lični broj i potpis. Overava se kod javnog beležnika.


7. Prijavljivanje u Poreskoj upravi i lokalnoj upravi javnih prihoda


U roku od 15 dana od prijema odluke Agencije za privredne registre, podnosilac prijave popunjava obrazac za poreski prihod putem ePorezi portala. Poreska stopa za DOO preduzeća izračunava se kao 15% razlike između prihoda i rashoda. Porez na dobit često reguliše Uprava za javne prihode za DOO preduzeće.

 

8. Izrada  pečata

 

Iako je izuzetno korisno da svoju kompaniju prikažete na raznim dokumentima, izrada pečata je lični izbor, to jest, zakonska obaveza nije. Na kraju, vredi napomenuti da je e-registracija DOO preduzeća, kako jednočlanih tako i višečlanih, moguća putem veb stranice APR-a

Uprkos dobro organizovanom procesu registracije preduzeća, na putu do osnivanja novog DOO preduzeća u Srbiji pojavljuju se određeni problemi bez presedana. Navešćemo neke od problema:

 

1. Nedostatak finansija

 

Sva nova preduzeća, bilo da je to nova kompanija ili novo DOO preduzeće, suočavaju se sa izazovom u pronalaženju finansijskih sredstava za svoje svakodnevno funkcionisanje. Sredstva u obliku investitora, novih partnera ili vladinog finansiranja su od suštinskog značaja, posebno u početnim fazama novog poduhvata.

 

2. Loše planiranje

 

Novim DOO preduzećima u Srbiji od samog početka je potrebno opsežno planiranje kako bi išli u korak sa konkurentnim finansijskim tržištima. Potrebno je planirati unapred, posebno sa stalno promenljivim vladinim politikama i toboganima kakva mogu biti tržišta. Pravilno planiranje može ne samo da vam pomogne da postavite dobre temelje, već i da omogući vašem DOO da se snažno suprotstavi nepredviđenim situacijama.

 

3. Loša marketinška strategija

 

Neadekvatan marketing može značiti loše poslovanje i u najboljim DOO preduzećima. Neophodno je uključiti snažnu marketinšku strategiju u planiranu budućnost kompanije. U marketinšku strategiju treba uložiti odgovarajuća sredstva kako bi se osigurala dobra veza sa kupcima i na taj način postigli poslovni ciljevi.

 

4. Odgovarajuće zapošljavanje

 

Koliko je važno imati jasnu predstavu o ciljevima kompanije i njenom funkcionisanju, takođe je važno regrutovati prave ljude za ispravan posao. Regrutovanje treba vršiti na osnovu veština i kvaliteta ljudi.

Ovi problemi su deo svake moderne kompanije, a kamoli novog DOO preduzeća. Koliko god osnivanje novog DOO preduzeća u Srbiji bilo izatovno, problemi donose i  određena rešenja, jer smo skloni tome da tražimo smernice i pravnu pomoć izvan svojih mogućnosti.

 


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Komentari (3)

Srecko

Kao u svemu da bi poceo da radis privatno treba ti pocetni kapital a za to je potreban kredit a kamate kod nas su jos velike da se zaduzis u banci.

(Dobar) 0
(Slab) 0
19-Mar-21 18:33:11 PMSrecko

odgovorio/a: SrbijaSpace

test

(Dobar) 0
(Slab) 0
22-Mar 12:25:21

Dodajte komentar