SrbijaSpace logo

Tretiranje aluminijumskih profila - ekstruzija i eloksiranje

 

Tretiranje aluminijumskih profila - ekstruzija i eloksiranje

Ekstruzija ili presovanje

 Ekstruzija je tehnološki proces gde se usijana masa metala istiskuje kroz cilindrični rezervoar u kome se nalazi metalna matrica koja oblikuje profil i po obliku i po dimenzijama. Aluminijum se u specijalnoj peći zagreva na temeperaturu od 500°C, on ima oblik testa i kao takav se ubacuje u horizontalnu ili vertikalnu hidrauličnu presu. Ovu masu aluminijuma, koja ima plastičnu konzistenciju, presa istiskuje kroz matricu. Jaki gornji i donji ventilatori vrše hlađenje. Kada izađe iz prese ekstrudirani profil se prebacuje na traku za istezanje, gde se reže na tražene dimenzije (najčešće standarne 6-metarske grede). Na kraju, isečeni profili se prenose u peć za veštačko „starenje“ gde će stajati narednih 8 sati na temperaturi od 180°C . 
U proces ekstruzije ne ulazi čist aluminijum pošto je on previše krt i lomljiv, nego njegove legure, najčešće aluminijum-magnezijum-silicijum legura, koja može da trpi pritisak od 150 Pa do 350 Pa i koja ima odličnu žilavost i mogućnosti oblikovanja. 

Eloksiranje – elektrolitička oksidacija aluminijuma


Aluminijum u dodiru sa vazduhom oskidira pri čemu se stvara površinski sloj aluminijum-oksida (Al2O3) koji ga štiti od dalje korozije. Kako bi se ovaj proces ubrzao koristi se proces veštačke oksidacije ili eloksaža tj elektrolitička oksidacija.
Ovaj proces se odvija u specijalnim kadama u kojima se dodaju potrebne hemikalije koje omogučuju proces elektrolitičke oksidacije. Aluminijumski profili se prvo pripramaju tako što se sa njihove površine mehanički skida nečistoća, a zatim se pomoću kranova potapaju u ove kade. Eloksiranje se odvija u nekoliko faza:

1.prva faza – profil se izlaže dejstvu kaustične sode na 5 minuta, na temperaturi od 40°C do 60°C
2.druga faza – pomoću azotne kiseline sprovodi se hemijska neutralizacija
3.treća faza – profili se izlažu dejstvu rastvora sumporne kiseline (koji ima funkciju elektrolita koji sprovodi  jednosmernu struju) oko 50 minuta na temeperaturi od 18°C. Ovaj proces se zove anodizacija zato što aluminijum postaje pozitivna elektroda (anoda), a katoda (negativna elektroda) neki drugi metal koji se uvodi u reakciju pri čemu negativno naelektrisan kiseonik i sulfatni joni bivaju privučeni na aluminijumsku anodu, na kojoj nastaje antikorozivni sloj
4.četvrta faza - bojenje u metalnom kupatilu
5.peta faza - hladno ili toplo zatvaranje pora nastalih nagrizanjem, u trajanju od 3 minuta
Proces eloksiranja se koristi zato što kod aluminijumskih profila koji nisu elokisrani zaštitni antikorozivni sloj je previše tanak (obično samo 1 mikron). Za izradu aluminijumske stolarije taj film treba da bude iznad 20 mikrona, a eloksiranjem se dobija debljina od 12 do 30 mikrona. 


Preuzeto sa: http://www.mrpvcsistem.rs/pvcialustolarija-blog_Aluminijumska-stolarija---prednosti-i-mane.php


Dodajte komentar