SrbijaSpace logo

Upravljanje otpadom

 

Upravljanje otpadom

Otpad je pratilac ljudske civilizacije. Savremeni čovek sve više i više pravi otpad koji treba da se adekvatno sakupi, prenese i deponuje. Firma Invekta se bavi uporavljanjem otpadom:

 • upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina
 • prevenciju nastajanja otpada, posebno razvojem čistijih tehnologija i racionalnim korišćenjem prirodnih bogatstava, kao i otklanjanje opasnosti od njegovog štetnog dejstva na zdravlje ljudi i životnu sredinu
 • ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada i korišćenje otpada kao energenta
 • sanaciju neuređenih odlagališta otpada
 • praćenje stanja postojeceg odlagališta otpada
 • razvijanje svesti o upravljanju otpadom

Način upravljanja otpadom

Upravljanje otpadom vrši se na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja:

 • zagađenja voda, vazduha i zemljišta;
 • opasnosti po biljni i životinjski svet;
 • opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara;
 • negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti;
 • nivoa buke i neprijatnih mirisa;

Preuzeto sa: http://www.invekta.rs/upravljanje-otpadom/


Komentari (2)

Mirka

Trebalo bi više firmi da prepozna pozitivne stvari reciklaže kao sto je to učinila firma Ivekta.

(Dobar) 0
(Slab) 0
18-Aug-17 14:57:19 PMMirka

Ova reciklaža je prava stvar, šteta što ne postoji više firmi kao što je Ivekta, da prepozna koliko je reciklaža bitna stavka.

(Dobar) 0
(Slab) 0
18-Aug-17 14:43:13 PMDodajte komentar